Opći uvjeti poslovanja


Posrednik: MT-NEKRETNINE d.o.o. (MB 2222191) Bjelovar, Prilaz A. Hebranga 17
Nalogodavac: fizička ili pravna osoba koja je s Posrednikom sklopila ugovor o posredovanju.
Ugovor o posredovanju: dokument kojim se reguliraju odnosi između Nalogodavca i Posrednika. Posrednik se obvezuje da će nastojati naći i dovesti u vezu s nalogodavcem osobu radi sklapanja posredovanoga posla, sukladno odredbi članka 21. Zakona o posredovanju u prometu nekretninama.
Opći uvjeti poslovanja regulirani su člankom 18. zakona o posredovanju u prometu nekretnina (NN br.107 od 19.10.2007. godine)

I OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Općim uvjetima poslovanja posrednika u prometu nekretninama (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti poslovanja) uređuje se poslovni odnos između agencije za posredovanje u prometu nekretninama (u daljnjem tekstu: posrednik) te fizičke ili pravne osobe (u daljnjem tekstu:nalogodavac) koja sa posrednikom sklapa pisani ugovor o posredovanju.

Članak 2.
Ukoliko ugovorne stranke: Nalogodavac i Posrednik ugovorne odnose definiraju drugačije nego što je opisano u Općim uvjetima poslovanja, tada vrijede odredbe ugovora.

II OBVEZE POSREDNIKA

Članak 3.
Ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama posrednik se obvezuje obavljati osobito sljedeće:
1.nastojati naći i dovesti u vezu s nalogodavcem osobu radi zaključivanja posredovanog posla;
2.dati mišljenje o tržišnoj vrijednosti nekretnine i upoznati nalogodavca s njom;
3.upoznati nalogodavca na nedostatke nekretnine;
4.obaviti kontrolu isprava potrebnih za pravovaljanost posredovanog posla;
5.obaviti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo predmetne nekretnine i upozoriti nalogodavca na očite nedostatke u ispravama;
6.upoznati nalogodavca sa svim zakonskim, poreznim i drugim obvezama koje za njega proizlaze iz pravnog posla glede predmetne nekretnine;
7.obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na odgovarajući način, kao i izvršiti sve druge radnje dogovorene ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama koje prelaze uobičajenu prezentaciju, a za što ima pravo na posebne, unaprijed iskazane troškove;
8.omogućiti pregled nekretnina;
9.posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja ugovora, ako se na to posebno obvezao,
10.čuvati osobne podatke nalogodavca, te ostale podatke po nalogu nalogodavca kao poslovnu tajnu;
11.obavijestiti nalogodavca o svim okolnostima značajnim za namjeravani posao koje su mu poznate ili mu moraju biti poznate.
Smatra se da je agencija omogućila nalogodavcu vezu s drugom osobom o pregovaranju za sklapanje posredovanog posla, ako je omogućeno nalogodavcu stupanje u vezu s drugom osobom (fizičkom ili pravnom) s kojom je pregovarao za sklapanje pravnog posla, a naročito ako je
neposredno odveo ili uputio nalogodavca ili treću osobu u razgledavanje predmetne nekretnine;
organizirao susret između nalogodavca i druge ugovorne osobe radi pregovaranja za sklapanje pravnog posla;
nalogodavcu priopćio ime, broj telefona, telefaksa druge osobe ovlaštene za sklapanje pravnog posla ili mu je priopćio točnu lokaciju tražene nekretnine.

Članak 4.
Posrednik je dužan čuvati kao poslovnu tajnu sve podatke koje sazna obavljajući poslove posredovanja, a odnose se na nalogodavca, nekretninu za koju posreduje ili su u svezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje ili koji sklapa na temelju posebne ovlasti.
Ako povrijedi svoju obvezu čuvanja poslovne tajne, agencija je obvezna oštećenim osobama nadoknaditi štetu, koju su one zbog odavanja odnosno nečuvanja poslovne tajne pretrpjele.
Ne smatra se da je povrijeđena dužnost čuvanja poslovne tajne, ako podatke radi zaštite agencija otkrije osobama s kojima nastoji nalogodavca dovesti u vezu, a to je bilo prijeko potrebno da bi agencija ispunila svoju obvezu iz ugovora o posredovanju sklopljenog s nalogodavcem.

III OBVEZE NALOGODAVCA

Članak 5.
Ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama nalogodavac se obvezuje da će obaviti osobito sljedeće:
1.obavijestiti posrednika o svim okolnostima koje su važne za obavljanje posredovanja i predočiti točne podatke o nekretnini te ako posjeduje dati posredniku na uvid lokacijsku, građevnu, odnosno uporabnu dozvolu za nekretninu koja je predmet ugovora te dati na uvid posredniku dokaze o ispunjavanju obveza prema trećoj strani;
2.dati posredniku na uvid isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini, odnosno drugo stvarno pravo na nekretnini koja je predmet ugovora te upozoriti posrednika na sve uknjižene i neuknjižene terete koji postoji na nekretnini;
3.osigurati posredniku i trećoj osobi zainteresiranoj za zaključivanje posredovanoga posla razgledavanje nekretnine;
4.obavijestiti posrednika o svim bitnim podacima o traženoj nekretnini što posebno uključuje opis nekretnine i cijenu;
5.nakon sklapanja posredovanoga pravnog posla, odnosno predugovora kojim se obvezao sklopiti posredovani pravni posao, ako su posrednik i nalogodavac ugovorili da se pravo na plaćanje posredničke naknade stječe već pri sklapanju predugovora, isplatiti posredniku posredničku naknadu, osim ako nije drukčije ugovoreno;
6.ako je to izričito ugovoreno naknaditi posredniku troškove učinjene tijekom posredovanja koji prelaze uobičajene troškove posredovanja;
7.obavijestiti posrednika pisanim putem o svim promjenama povezanim s poslom za koji je ovlastio posrednika, a posebno o promjenama povezanim s vlasništvom na nekretnini.

Nalogodavac nije dužan pristupiti pregovorima za sklapanje posredovanog posla s trećom osobom koju je posrednik našao, niti sklopiti pravni posao, a odredba ugovora kojim je ugovoreno drukčije, ništetna je. Nalogodavac će odgovarati za štetu, ako pri tom nije postupio u dobroj vjeri te je dužan naknaditi sve troškove učinjene tijekom posredovanja, koji ne mogu biti veći od posredničke naknade za posredovani posao.

IV POSREDNIČKA NAKNADA

Članak 6.
Posredniku za obavljeno posredovanje prilikom kupoprodaje, zamjene, zakupa i iznajmljivanja nekretnina pripada posrednička naknada.
Posrednik je za svoj rad obavezan naplatiti naknadu određenu ugovorom o posredovanju.
Visina naknade Posredniku određena je cjenikom koji je sastavni dio ovih Općih uvjeta poslovanja.
Naknada se naplaćuje u trenutku potpisivanja predugovora ili ugovora o kupnji, odnosno zamjeni nekretnine, ili kod primitka kapare uz potpis.

Članak 7.
Ukoliko stranka sama ponudi Posredniku naknadu, veću od ugovorene, posrednik smije primiti takvu nagradu, ali pod uvjetom da ona nije u očitom nesrazmjeru s njegovim uslugama, s ishodom njegova rada i imovinskim stanjem stranke.
Članak 8.
Posrednik može ugovoriti pravo na naknadu troškova nužnih za izvršenje naloga i zatražiti da mu se unaprijed akontiraju sredstva za određene izdatke za troškove.

Članak 9.
Posrednik može iznimno u ime i za račun nalogodavca zastupati i zaključiti posredovani ugovor, samo ako je nalogodavac za to izdao posebnu punomoć.

Članak 10.
U slučaju posredovanja, u kojem je stranka nalogodavac sama ili preko treće osobe našla zainteresiranu osobu, posrednik može u skladu sa svojom savješću naplatiti stvarne troškove nastale u svezi predmetnog poslovanja.

V CJENIK

Članak 11.
Posrednička provizija za obavljano posredovanje prilikom kupoprodaje, zamjene, zakupa i iznajmljivanja nekretnina.

KUPOPRODAJA
Provizija se naplaćuje u postocima od ukupnog postignutog iznosa kupoprodajne cijene.

  •     Najviša ukupna provizija 6%
  •     Najniža ukupna provizija 1%

PRODAJA
Provizija za posredovanje prilikom prodaje nekretnine (naplaćuje se od prodavatelja):

  •     1-4%ali ne manje od *3.800,00 kn

KUPNJA
Provizija za posredovanje prilikom kupnje nekretnine (naplaćuje se od kupca):

  •     0,50-2% ali ne manje od *3.800,00 kn

ZAMJENA
Prilikom zamjene nekretnine provizija se naplaćuje od svake strane u zamjeni, a postotak se računa od
vrijednosti nekretnine koju je strana stekla zamjenom

  •     2-3%

ZAKUP I NAJAM
Postotak od mjesečne najamnine:

  •     75-100% (za jednu godinu)

PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA
Zavisno od vrsti i veličini nekretnine:

  •     *500,00 – 3.000,00 Kn

*PDV nije uključen u cijenu

Za klijente koji imaju više nekretnina za prodaju ili kupnju odobravamo dodatni popust ovisno o broju nekretnina i vrsti ugovora.

VI PRESTANAK UGOVORA

Članak 12.
Ugovor o posredovanju sklapa se na neodređeno vrijeme, a stupa na snagu u trenutku potpisa ugovornih strana.
Nalogodavac i posrednik mogu sklopiti i ekskluzivni posrednički ugovor, odnosno isključivo posredovati temeljem čl.16.st.3 Zakona o posredovanju u prometu nekretnina.
Nalogodavac je dužan u slučaju da sam pronađe kupca, pismenim putem obavijestiti posrednika u roku od 7 (sedam) dana o promjeni stanja nekretnine za koju se posreduje.
Nalogodavac je dužan posredniku, ukoliko bez objektivnog razloga odustane od prodaje, naknaditi učinjene troškove nastale u svezi predmetnog poslovanja.
Ako u roku od 6 (šest) mjeseci nakon prestanka posredovanja, nalogodavac sklopi pravni posao, koji je pretežito posljedica posrednikova djelovanja prije prestanka ugovora, dužan je posredniku platiti posredničku naknadu u cijelosti.

VII ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.
Za sve ostale odnose koji nisu uređeni ovim Općim uvjetima ili posredničkim ugovorom, primjenjuju se odredbe Zakona o posredovanju u prometu nekretnina i Zakona o obveznim odnosima.
U slučaju spora proizašlog između ugovornih strana, a koji se ne bi mogao sporazumno riješiti, nadležan je Općinski sud u Bjelovar, osim ako se drugačije ne dogovori.

U primjeni od 02.01.2015. godine

MT-NEKRETNINE d.o.o.
Mario Turković, dipl. inf.
Stalni sudski vještak za procjene nekretnina