Procjena vrijednosti nekretnina

Procjena vrijednosti nekretnina

  • Procjena tržišne vrijednosti nekretnine uz samo utvrđivanje građevinske i tržišne vrijednosti iste podrazumijeva provjeru pravnog statusa, odnosno uspoređivanje podataka u vlasničkoj i prostornoj dokumentaciji sa stanjem na terenu, tj. utvrđivanje legaliteta nekretnine u sadašnjem vremenu, uzimajući u razmatranje razne ekonomske, pravne, urbanističke i građevinske utjecaje.
  • Izrađujemo Procjembene elaborate o tržišnoj vrijednosti nekretnina po stalnom sudskom vještaku za vodeće banke i štedione (Zagrebačka banka d.d., Raiffeisenbank d.d., Splitska banka d.d., Sberbank d.d., Croatia banka d.d., Raiffeisen stambena štedionica d.d., Wustenrot stambena štedionica d.d. i dr), revizije postojećih procjena i vještačenja, sve prema novom Zakonu o procjeni nekretnina (NN 78/15) i Pravilniku o metodama procjene nekretnina (NN 105/15), koristeći sve tri metode (Troškovnu, Poredbenu i Prihodovnu).